Köpvillkor

1. Allmänna villkor träning/rehab 

Följande avtal beskriver villkoren ur personlig träning somt rehab träning hos Rörelsemönster AD. Avtalet tecknas mellan kunden och Rörelsemönster AD(RM). Kunden Intygar att nedanstående punkter ör Införstådda till fullo samt förbinder sig att föl)• dessa: I. Ordning RM förväntar sig att kunden är väl förberedd Inför sina instruktörsledda pass. Utifall att kunden erh,llllt en s;irslc.lld kost-/Merhiimtningsstrntegl så förväntas kunden att följa en eventuell sddan. Kunden flirviintas Nven IBl)a de program med eventuell fysisk träning eller andra rutiner som kunden och dess tränare kommit överens 0111. Utifall ott upplägget inte känns bro för kunden så är den dennes ansvar att påtala instruktören detta. Upplägget kan då omformas och på så sätt passa kundens vardag. Utifall ntt kunden tlllför övningar eller andra aktiviteter som kan antns påverka resultatet utan att på förhand uttala detta, så riskerar resultaten all utebli och RM kan inte hdllas ansvarigt för della. Kunden förväntas följa instruktörens anvisningar med avseende på tränlngsmctoder samt hantering av träningsutrustning. Kunden förväntas att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i RMs träningslokal. Klient förbinder sig all infinna sig i tid till avtalad tidpunkt för traningstillfållets start och följa giillnnde trivselregler. 
 
2. RMs ansvar 
RM förbinder sig att trana kunden enligt den strategi som utformats gemensamt i samråd med kunden. Vidare så förbinder sig RM tillhandahålla rådgivning efter kundens behov i enlighet överenskommelse. Detta innefollar, men är ej begränsad till: -kostsamtal -återhämtning och stresshantering -smärthantering -livsstilsförandring RM ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på saker som kunden medför i RMs lokaler. RM ersäller dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt traningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av RMs personal. För all ha möjligheten att uppnå traningsresultat reserverar sig RM av ett medgivande på upplägg av minst två träningstillrallen per vecka. Rörelsemönster ansvarar för all varje traningstillfålle protokollförs. 
 
3. Personuppgifter 
Dina personuppgifter kommer alt lagras och behandlas hos Rörelsemönster AB i kundregisteringsprogram i enlighet med dataskyddslagordningen, GDPR. Kunden förväntas underrätta RM om utifall av ändring av kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning. Genom att skriva under detta avtal så samtycker du till att dina personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med GDPR. 
 
4. Avbokning av tider
Avbokning av tider ska ske via telefon senast 24 timmar innan det aktuella passets början. Avbokningar som sker senare än 24 timmar innan passet börjar och som inte är sjukdomsrelaterade kommer att debiteras. RM kan kräva läkarintyg för all kunden ska slippa debitering i fall av försenat avbokat pass. 
 
5. Avtal 
Avtalet är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Avtalet gäller träning för en person per tillfälle, om inget annat anges. Tecknat abonnemang återlöses ej. Avtalet gäller 12 månader från försäljningstillfället. Avtalet är bindande för hela det överenskomna period och beloppet. 
 
6. Betalningsregler Vid utebliven betalning ställs träningen in tills betalningen är RM tillhanda. Om kunden trots påminnelse ej betalar enligt överenskommelse så har RM rätt att avbryta samarbetet. Ingen återbetalning sker på påbörjade tränings paket. Undantaget till ovanstående punkt är vid sjukdom som innebär att all rehab och traning måste avbrytas permanent, dvs inte av en skada som kan rehabiliteras av oss eller åkomma som förväntas ha en kortare konvalescens än 6 månader. Utifall återbetalningen är befogad så återbetalas den del i traningspaketet som ej nyttjats av kunden mot uppvisning av läkarintyg. Om betalning ej sker i tid tillkommer en påminnelse ranta på 10%-och inkassoåtgärder att vidtas. Avgiften betalas i förskott, faktura eller via autogiro enligt vad som i avtalets anges. Autogirodragning sker den I: a i varje månad ovan angivna antal månader. Se fullständiga autogirovillkor. 
 
7. Tvist Utifall att det uppstår en tvist så ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte förlika sig så har kunden och RM alltid rätt att begära att en tvist prövas i allmän domstol. AUTOGJROMEDGIVANDE • §§ 17-18 gäller endast när medlem tecknat medlemsavtal med Autogirobetalning.